Algemene voorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort 310-48109  O.B. nr. NL801115632B01

1. Elke afwijking van onderstaande verkoopvoorwaarden is slechts van kracht indien en nadat dit door ons schriftelijk zal zijn bevestigd. Een dergelijke afwijking geldt slechts eenmalig. Onze offertes zijn vrijblijvend. De verkoop komt eerst tot stand hetzij doordat zij door ons schriftelijk wordt bevestigd, hetzij doordat de order door ons de facto wordt uitgevoerd, zonder dat de koper gerechtigd is eenzijdig voordien te annuleren. Ook indien na het plaatsten van de order in de bestelling wijzigingen worden aangebracht, blijven de onderhavige verkoopvoorwaarden van toepassing. De door ons verstrekte documentatie, afbeeldingen, monsters en anderszins, blijven ons eigendom en zijn voor ons niet bindend.

2. Alle prijsopgaven zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders door ons is vermeld. Alle prijzen zijn inclusief verpakking, tenzij een bijzondere verpakking wordt voorgeschreven. Overeenkomsten worden steeds geacht te zijn gesloten op basis van de op de dag van verzending bij ons algemeen geldende prijzen. Wij behouden ons het recht voor bij importartikelen de valutaverschillen door te berekenen. Voor opdrachten met een netto goederenwaarde beneden exclusief BTW € 200.00 kunnen wij een verzendtoeslag in rekening brengen. Bij annulering anders dan voor levertijd overschrijding wordt 15% (vijftien procent) van de totale koopsom in rekening gebracht.

3. Levering geschiedt vanaf ons magazijn, ongelost. Voor spoorexpresse zendingen worden extra kosten in rekening gebracht. Als tijdstip van levering geldt de datum van verzending. De mondeling of schriftelijk overeengekomen levertijd wordt door ons zoveel mogelijk in acht genomen. Tenzij uit voorraad kan worden geleverd, gaat de levertijd in op de dag van de schriftelijke bevestiging van de order, mits alle voor de uitvoering daarvan benodigde gegevens in ons bezit zijn. Wij zijn met name aan de levertijd niet gehouden indien tussentijdse wijzigingen in de order worden aangebracht of indien zich onvoorziene omstandigheden of een geval van overmacht voordoen. Overschrijding van de levertijd zal de koper nimmer recht geven op verandering van de betalingsvoorwaarden, korting, schadevergoeding of annulering van de order.

4. Als overmacht worden aangemerkt: Alle storingen in het bedrijf, ziekte van het personeel, wanprestatie van onze leveranciers, transportstoornissen, stakingen, uitsluiting, mobilisatie, oorlog, overstroming e.d. In geval van overmacht zullen wij te allen tijde gerechtigd zijn de koop geheel of gedeeltelijk te annuleren en zullen wij van elke verdere verplichting ontslagen worden zonder dat de koper hiervan enig recht op schadevergoeding of anderszins tegenover ons zal kunnen ontlenen. Wij behouden ons het recht voor om gedurende de periode van overmacht de levertijd met een redelijke termijn te verlengen, eveneens zonder dat wij tot vergoeding van schade tegenover de koper gehouden zullen zijn uit hoofde van de vertraagde aflevering.

5. Voor zover niet anders uitdrukkelijk is overeengekomen, is de koper gehouden tot betaling binnen 21 dagen na factuurdatum door storting of overschrijding op onze bankrekening of contant ten onze kantore. Afwijkende betalingscondities zijn alleen toegestaan, wanneer dit zowel in de offerte als op de factuur vermeld staat. Wij behouden ons het recht voor onder rembours te leveren of geheel dan wel gedeeltelijk vooruitbetaling te verlangen, indien wij dit wenselijk achten. Het door de koper niet nakomen van onze betalingscondities ontheft ons van onze leveringsverplichtingen. In geval van faillissement, overlijden of onder curatele stellen van de koper, indien op het geheel of een deel van zijn vermogensbestanddelen of inkomen executoriaal beslag wordt gelegd, indien de koper surséance van betaling aanvraagt, alsook indien krachtens enige wetsbepaling een bewindvoerder over hem/haar wordt benoemd, zomede indien de koper niet voldoet aan het bepaalde in artikel 6, zal de gehele koopsom c.q. het restant daarvan terstond in zijn geheel opeisbaar zijn, terwijl alle eventuele betalingsregelingen vervallen. Indien de koopsom -voor zover opeisbaar- ter dage hare opeisbaarheid niet wordt betaald, zal de koper in wettig verzuim zijn door het enkel verloop van de termijn zonder dat enige sommatie of ingebreke stelling nodig zal zijn en zijn wij gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte terstond als ontbonden te beschouwen, onverminderd onze rechten op betaling van het reeds geleverde en op de schadevergoeding. Bovendien zal in dat geval de koper vanaf de dag der opeisbaarheid tot de dag der voldoening een rente verschuldigd zijn van 2% (twee procent) per maand van het bedrag, met betaling waarvan hij/zij in gebreke is gebleven, terwijl hij/zij voorts ten behoeve van ons een boete verbeurt groot 10% (tien procent) van het totale bedrag van de koopsom. Ook deze rente en boete worden verschuldigd door enkel verloop van de betalingstermijn, zonder dat enige sommatie of in gebreke stelling nodig zal zijn. Eventuele reclames over het geleverde geven aan de koper niet het recht de betalingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep van de koper op compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

6. Wanneer wij zulks noodzakelijk achten, zal de koper – hetzij voor hetzij na uitvoering van de order – persoonlijk zekerheid stellen ten onze genoegen, zulks voor de juiste nakoming zijner verplichtingen.

7. Indien en zolang de betaling van de koopsom niet volledig heeft plaatsgevonden, behouden wij ons het eigendom voor van de geleverde goederen. Eerst na de volledige betaling vindt de juridische levering van de goederen plaats. Wij zijn gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, gelijk de koper verplicht is deze franco aan ons te retourneren, indien zich een der gevallen voordoet als bedoeld in artikel 5 (vijf). Wij zijn gerechtigd de terug genomen goederen onderhands, dan wel publiekelijk, te verkopen en ons uit de opbrengst daarvan te voldoen.

8. Alle kosten van een gerechtelijke of buitengerechtelijke inning van niet tijdig betaalde bedragen komen voor rekening van de koper. Voorts zal in het algemeen de koper in alle gevallen van wanprestatie zijner-/harerzijds gehouden zijn aan ons te vergoeden de door ons gemaakte kosten van rechtskundige bijstand, vervoer en dergelijke.

9. Reclames dienen binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum schriftelijk ter onzer kennis te worden gebracht op straffe van niet ontvankelijkheid. Elke zending wordt met betrekking tot dit artikel als een afzonderlijke transactie beschouwd. Reclames, betrekking hebbende op een bepaalde zending, zijn derhalve niet van invloed op de volgende zendingen. Voor geleverde goederen geldt uitsluitend de garantie, welke wij bij onze eigen leveranciers kunnen realiseren. Indien terecht wordt gereclameerd, kunnen wij ter onze keuze de betrokken goederen hetzij herstellen voor onze rekening, hetzij vervangen door nieuwe, waarbij de vervoerkosten voor onze rekening komen. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade of schade aan machines, gebouwen, goederen of personen. Gegevens betreffende draagvermogen, maten, rolweerstand, chemische bestendigheid, steriliteit en dergelijke berusten op aan ons door bonafide fabrieken, laboratoria of research-afdeling verstrekte rapporten. Enige aansprakelijkheid hiervoor wordt door ons niet aanvaard.

10. Ten aanzien van de overeenkomst en al wat daarmede samenhangt, verklaren wij domicilie te kiezen ten onze kantore te Almere. Alle geschillen voortvloeiende uit en samenhangende met door ons aangedane transacties, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied wij zijn gevestigd.

11. Geheel of gedeeltelijke overname van teksten en/of afbeeldingen uit onze documentatie is, behoudens onze uitdrukkelijke toestemming, verboden.

Menu